Řád ochrany zvířat - ONCEIRO

O N C E I R O
Chovatelský klub autentického brazilského fily

Menù
Title
Přejít na obsah
ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT
                                 
                    
při kynologických akcích pořádaných Speciálním kynologickým klubem ONCEIRO

1. Tento řád ochrany zvířat byl zpracován a je určen pro Speciální kynologický klub Onçeiro (dále jen organizátor).
2. Účel a cíle Řádu:
(a) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky psů a pravidla k předvádění psů při kynologických akcích pořádaných SKK Onçeiro podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.
(b) Tento Řád neumožňuje použití psů pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.
(c) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

3. Speciální kynologický klub Onçeiro jako chovatelský klub psů plemene brazilský fila vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento „Řád ochrany zvířat při kynologických akcích pořádaných Speciálním kynologickým klubem Onçeiro“, platný na všech kynologických akcích, jejichž pořadatelem je tento klub.

4.Tyto kynologické akce se dělí následovně na:
>  klubové a speciální výstavy, jejichž cílem je posoudit přítomné psy podle standardu plemene a určit mezi nimi pořadí.
>  bonitace, svody a přehlídky chovných jedinců
>  test temperamentu a nervového systému. Smyslem tohoto testu je zjistit psy s vrozenou špatnou nevyrovnanou povahou, které SKK Onçeiro vyřazuje z chovu. Hodnotí se způsob, jak fila reaguje na vnější podněty vyvolané figurantem, tj. jeho temperament a nervový systém. V žádném případě se nejedná o výcvik obrany, na kynologických akcích SKK Onçeiro k žádnému takovému výcviku dojít nesmí. Pes, na němž by byly známky takového výcviku patrné, bude diskvalifikován. Jedná se o pouhý test se simulací situací, s kterými se pes může běžně setkat, a setkává v každodenním životě - na procházce v parku, lese, na ulici, i za plotem.
Jde o zjištění vrozené reakce psa.
>  přátelská setkání s výměnou názorů a zkušeností.
5. Speciální kynologický klub Onçeiro prostřednictvím rozhodnutí výboru klubu stanoví:
>  termín konání akce i její druh
>  osoby – pořadatele (v případě výstav výstavní výbor) zodpovídající za řádný průběh akce a ochranu psů a jejich pohody.
Pořadatelem při kynologické akci SKK Onceiro může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o psech, aby byla schopna
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů,
b) zjistit změny v chování psů,
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů,
d) organizačně zabezpečit ochranu psů při kynologické akci.
6. Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze (KVS) podle místa konané akce. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním kynologické akce místně příslušné obci. Pořadatel vede aktuální seznam psů účastnících se kynologické akce, který předloží na vyžádání orgánům ochrany zvířat (inspektorům KVS).
7. Kynologických akcí pořádaných tímto klubem se účastní psi plemene brazilský fila, psi i feny, do počtu 100 jedinců na jedné akci.
Věkové kategorie pro účast na kynologických akcích:
třída 3 – 6 měsíců
třída 6 – 12 měsíců
třída 12 – 18 měsíců
třída 18 – 24 měsíců
třída 24 měsíců a výše
Těchto kynologických akcí se mohou zúčastnit pouze jedinci zdraví a v dobré kondici.
Podle tohoto řádu se kynologické akce SKK Onçeiro nezúčastní:
a) hárající feny, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny,
b) feny nebo psi nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,
c) pes, který je léčený; takto postižený pes se může účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem,
d) feny nebo psi - agresivní vůči lidem a ostatním psům,
e) feny nebo psi se zákrokem provedeným  v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima,
f) feny nebo psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
g) pes přepravený na veřejné vystoupení nebo svod nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.
8. Charakteristika činností prováděných se psy:
a) Základem pro posouzení psa u všech typů akcí definovaných v bodě 4 tohoto řádu je jeho předvedení majitelem (psovodem) v pohybu (kroku, klusu), a ve stoji. U psů je pohledem rozhodčím kontrolován chrup, u samců varlata a následuje celkové posouzení psa.
b) V případě bonitace jsou psi i váženi a měřeni a je jim kontrolována úplnost chrupu, při tom nesmí být použito pomůcek, které by mohly poranit tkáň tlamy psa nebo jeho zuby.
c) V případě testu temperamentu a nervového systému je pořadatel povinen zajistit přítomnost dvou zkušených plnoletých pomocníků rozhodčímu. Jeden plní funkci figuranta. Figurant má klasický kynologický rukáv na obranu nebo ochranný oblek pro figuranta (viz čl. 9). Druhý pomocník ovládá poplašnou pistoli, musí to být osoba, která dovršila 18 let a je způsobilá k právním úkonům.
Test smí vykonávat psi až po dovršení 12 měsíců věku.
Testu se smí účastnit pouze jeden pes, ostatní jsou mimo dohled.
Pes je veden majitelem nebo psovodem volně na pevném vodítku cca 5-10 metrů dlouhém. Je doporučeno, aby pes měl kožený nebo textilní postroj. Majitel/psovod se musí po celou dobu trvání testu chovat naprosto neutrálně, nesmí chování psa ovlivňovat žádným způsobem. Figurant vzdálený cca 15 metrů od psa naznačí napadení psovoda vyběhnutím proti psovodu se psem a nápřahem libovolného předmětu, který má v ruce (například prut, noviny, čepice, opasek apod.). V žádném případě nesmí figurant psa předmětem, který má v ruce, udeřit, slouží pouze k náznaku úderu. Pes ukazuje v cizím prostředí jistotu a sebedůvěru. Při pocitu ohrožení brání svého majitele/psovoda přímým výběhem na figuranta, který má na svoji obranu běžný kynologický rukáv nebo oblek. Figurant může nebo nemusí nechat psa do rukávu či ringového obleku kousnout. V okamžiku, kdy pes vyběhne proti figurantovi, druhý pomocník vystřelí do vzduchu dvěma slepými náboji. Vzdálenost od psa při výstřelu nesmí být menší než 5 metrů.
V další části zkoušky je pes bezpečně uvázán v postroji na vodítku samostatně u kůlu nebo stromu, a je mu ponechán dostatek času, aby se s místem seznámil a začal je považovat za své teritorium. Poté se k němu volným krokem pokusí přiblížit figurant. Pes jej k sobě může nebo nemusí pustit. V žádném případě nedojde ke kontaktu figuranta se psem. Po projevení přirozené reakce psa figurant volným krokem opět odejde.
d) Po celou dobu konání veřejného vystoupení, svodu, nebo jiné kynologické akce odpovídá majitel/psovod za pohyb svého psa v místě konání, to znamená jeho držení na vodítku a za jeho zabezpečení proti úniku.
9. Zařízení, vybavení, pomůcky.
K vymezení a označení výstavního kruhu jsou použity pouze materiály, které v žádném případě nepůsobí negativně na zdraví předváděných psů a nemohou vést k jejich poranění. K měření se používá jako optické měřidlo měřící tabule, před kterou je pes majitelem/psovodem předveden, k vážení se používá váha s nekluzkým povrchem. K předvedení psa na výstavě, bonitaci, svodu nebo přehlídce chovných jedinců se používá kožený, kovový nebo jiný obojek a pevné vodítko s bezpečnou karabinou. Doporučuje se postroj. Jsou zakázány jsou stahovací obojky bez mechanického úplného zatažení smyčky, obojky s ostny všeho druhu a elektrické obojky. Psi mohou, ale nemusí mít náhubek. Ke zkoušce temperamentu a nervového systému se používá bezpečný kožený nebo látkový postroj, 5-10 metrů dlouhá vodící šňůra.
Dále jsou používány tyto pomůcky:
> ochranný rukáv – pevná syntetická  tkanina, měkčená výplň – odpovídající kategorie
> ochranný oblek pro figuranta - pevná syntetická tkanina, měkčená výplň, bez kovové nebo jiné pevné výplně
> postroje – syntetické či kožené materiály nezpůsobující tzv. zařezávání
> akustická expanzní startovací pistole se slepými náboji 6 mm start, schválená státním zkušebním ústavem Praha, Jilmová 9, pro pořádání všech sportovních i kynologických akcí.
10. Prostory, ve kterých se kynologické akce konají:
a) Povinností SKK Onçeiro je zabezpečit pohodu a ochranu zvířat v prostorách, ve kterých se kynologická akce provádí. Nejvhodnějším místem pro umístění výstavního kruhu je přirozeně zatravněný terén, vhodnou variantou je taktéž písčitý, betonový, nebo asfaltový povrch, nesmí být však vlivem počasí kluzký, nebo rozpálený. Materiál použitý k povrchové úpravě, nesmí obsahovat drobné částice s ostrými hranami. Pokud nejsou k dispozici trvale vybudované prostory (kotce apod.) pro psy, pořadatel zajistí pro psy, kteří zrovna nejsou předváděni, klidné místo (minimální plošné rozměry 2 x 2 metry pro 1 psa), které je chráněné před nepříznivým působením klimatických vlivů (zastínění, nebo přístřešek, nebo umístění v místnosti), kde je možné psy bezpečně „odložit“ - zabezpečit je proti úniku, zabezpečit péči o ně, včetně podání potravy a napájení. Osoba odpovědná za psa v uvedeném případě zajistí pro psa, o kterého pečuje, vybavení pro podání potravy a napojení, případně podložku (pokrývku) pro „odložení“ psa. Pořadatel v uvedeném případě stanoví osobu, která bude sledovat chování psů v tomto prostoru, tak, aby se předešlo jejich případnému poranění nebo jinému utrpení.
b) Účastník se psem (majitel či psovod) je povinen:
> po celou dobu konání akce mít psa pod svým dohledem, sledovat svého psa, pravidelně ho venčit  a průběžně mu zajišťovat napájení a krmení v dostatečném množství, aby neutrpěla jeho pohoda
> zabezpečit pro svého psa, nebo psa ve své péči dostatek vody (min. 3 litry na psa a den) k napájení a dostatek krmiva po celou dobu trvání akce.
> podílet se po celou dobu trvání akce na ochraně svého, nebo svěřeného psa před zraněním, utrpením (např. špatnými povětrnostními vlivy)
> zajistit dostatečné venčení s možností vyměšování a pohybových aktivit , odpočinek.
11. Přeprava psů na kynologickou akci.
a) Za ochranu psů při přepravě do místa konání kynologické akce pořádané SKK Onçeiro, a zpět plně zodpovídá majitel/psovod, přičemž musí zajistit především:
> dostatek prostoru, aby psi mohli zaujmout přirozenou polohu
> podání dostatečného množství tekutin (vody) a potravin během přepravy s přihlédnutím k délce a způsobu jím zvolené přepravy
b) Psy lze přepravovat pouze tehdy, pokud jejich tělesný stav plánovanou přepravu dovoluje, to znamená, že je zakázáno za účelem veřejného vystoupení, svodu, nebo jiné kynologické akce přepravovat jedince
> nemocné nebo zraněné
> feny nacházející se ve stádiu porodu, nebo které porodily před méně než 48 hodinami anebo feny, které pravděpodobně během přepravy porodí
> štěňata, která dosud nebyla odstavená od matky, pokud nejsou přepravována společně s matkou
c) Psu, který během přepravy onemocněl, nebo se zranil, poskytne majitel/psovod první pomoc, nebo její poskytnutí zajistí. Vyžaduje li to zdravotní stav psa, zajistí majitel/psovod jeho řádné veterinární ošetření.
d) přeprava musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 193/2004 Sb, o ochraně zvířat při přepravě.
12. Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu.
a) pořadatel zabezpečí na kynologické akci veterinární péči o psy včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem, a to buď přímo s konkrétním veterinářem, nebo uzavřením smlouvy s blízkou veterinární ošetřovnou, a to podle místních podmínek a počtu zúčastněných psů.
b) Pořadatel zabezpečí zejména, aby:
> se psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a psi měli zabezpečenou pohodu, aby nebyli žádným způsobem týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;
> nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je pečováno o psy
> při provádění zvláštních úkonů u neklidných psů byly použity vhodné prostředky k fixaci psa, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;
> osoby manipulující se psy byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk psa mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu psů před utrpením a vznikem nebezpečných situací;
> všichni zúčastnění měli možnost se seznámit s tímto Řádem umístěném na veřejně přístupném místě konání akce a také byli upozorněni na nutnost dodržovat zákon č. 246/1992 Sb.
c) Dozor nad ochranou psů jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem. Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení psů na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.
13. Pořadatel je povinen:
> předem seznámit všechny účastníky zúčastňující se konkrétní akce se psy, jaké doklady z hlediska účasti a určených veterinárních podmínek budou při prezentaci (vstupu – příjmu) předkládat
> zabezpečit při prezentaci (vstupu – příjmu) na akci odborný veterinární dozor, případně vstupní prohlídku a řídit se jejími pokyny.
> z účasti na akci vyloučit (i případně v jejím průběhu, spolu s rozhodčím):
- psy zjevně psychicky nevyrovnané se špatným nervovým systémem
- psy nemocné či zraněné, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do 50 dnů po porodu
- účastníky (majitele nebo psovody) při nepředvedení psa k veterinární prohlídce, použití nedovolených pomůcek a výstroji které způsobují zranění, nepřiměřeném trestání psa, přepínání sil psa, nesportovním chování, přestupcích proti propozicím či řádům, proti pravidlům ochrany zvířat či při přestupcích proti pravidlům dobrých mravů.
> zajistit po celou dobu akce dostatek čerstvé vody pro napájení psů, jakož i místa k jejich odpočinku (stín, ochrana před deštěm)
> pro náhlé krajně nepříznivé klimatické podmínky, které jsou újmou pro účastníky (majitele, psovody) i psy, po dohodě s rozhodčím akci přerušit, případně i ukončit (příklad silný déšť, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota atd.)
> nedopustit, aby v místě konání akce a v jeho nejbližším okolí bylo použito k úpravám psů prostředků působících jim bolest, či při výcvikových akcích elektrických nácvikových přístrojů pro psy. Zjištění takových případů má za následek vyloučení (úplnou diskvalifikaci) z akce.
Každý člen SKK Onçeiro obdrží platnou a schválenou verzi Řádu ochrany zvířat při kynologických akcích Speciálního kynologického klubu Onçeiro, jehož dodržování se tímto stává pro něj závazným.
Ostatní aktivní účastníci kynologických akcí pořádaných SKK Onçeiro, kteří nejsou jeho členy, jsou povinni dle propozic dané kynologické akce se na místě seznámit s tímto řádem a řídit se jeho dílčími ustanoveními.
SKK Onçeiro jako pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování tohoto řádu. V případě nedodržení některého z jeho ustanovení, je oprávněn vyloučit z účasti na akci.
14. Doplňující a závěrečná ustanovení.
Všech kynologických akcí, pořádaných SKK Onçeiro, se smějí účastnit pouze psi s platným průkazem o očkování, či pasem, kteří mají řádné očkování platné pro čas konání kynologické akce dle příslušných veterinárních ustanovení.
(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.
(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.
2.5.2006

Ing. Jan Kubeša
předseda Speciálního kynologického klubu Onçeiro
Schváleno ÚKOZ 4. května 2006
Návrat na obsah