Chovatelský řád

Účel a působnost

1. Tento základní chovatelský řád slouží organizaci čistokrevného chovu plemene brazilský fila ve Speciálním kynologickém klubu "Onceiro".


2. Ustanovení tohoto chovatelského řádu a doplňujících podmínek jsou závazná pro všechny majitele chovných jedinců brazilského fily sdružené Speciálním kynologickým klubem "Onçeiro" ČR.


Plemeno

3. Plemeno brazilský fila tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem původu SKK Onceiro, CAFIB, CBKC, FCI, ČMKU, nebo v registru ČMKU odpovídající plemennému standardu CAFIB.

 

Chovatel

4. Chovatelem je majitel chovné feny a zaregistrované chovatelské stanice.


5. Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví krycího psa nebo chovné feny a poměr mezi majitelem krycího psa a chovatelem se řídí obecně platnými právními předpisy. Je doporučena písemná dohoda mezi smluvními stranami.


6. Vědomé používání jedinců, kteří nebyli schváleni v analýze fenotypu a testu temperamentu a nervového systému SKK Onceiro a/nebo CAFIB k chovu není dovoleno.


7. Speciální kynologický klub "Onçeiro" je svými orgány oprávněn soustavně kontrolovat:

a. zda jsou chovní jedinci trvale v držení majitele

b. v jakých podmínkách jsou jedinci drženi a v jakém zdravotním stavu se nacházejí

c. jaké podmínky má chovatel pro chov štěňat

d. zda neprodukuje štěňata pro komisionelní prodej


8. Speciální kynologický klub "Onçeiro" je v odůvodněných případech oprávněn dočasně pozastavit chov, dočasně pozastavit členství v klubu či trvale vyloučit člena ze Speciálního kynologického klubu "Onçeiro" na základě kárného řízení, zjistí-li porušení ustanovení tohoto Chovatelského řádu. Prokázaný, vědomý, komisionelní prodej brazilského fily (pro obchodní organizace nebo pro obchodníky se zvířaty) jako i poskytování psů pro výzkumné účely a to jak v ČR tak i do zahraničí, má za následek vyloučení ze Speciálního kynologického klubu "Onçeiro".


9. Výbor Speciálního kynologického klubu "Onçeiro" je povinen zveřejnit výsledky kárného řízení v případě přestupku dle bodu 6 a 8 tohoto CHŘ v klubovém Zpravodaji.


10. V případě osobního spoluvlastnictví nebo bezpodílového spoluvlastnictví chovných jedinců manželi či jinými osobami je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků byl zmocněn pro jednání s klubovými orgány.


11. Každá změna majitele chovných jedinců se musí hlásit doporučeným dopisem podepsaným předávajícím a přejímajícím do jednoho měsíce hlavnímu poradci chovu Speciální kynologického klubu "Onçeiro".


12. Při převodu chovné feny na jiného majitele ponese budoucí odchov této feny název chovatelské stanice nabyvatele.


13. Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší tomuto chovateli i veškeré dispozice s odchovem.


14. Zemře-li chovatel v době březosti jeho chovné feny, může být odchov zapsán na chovatelskou stanici zemřelého nebo chovatelskou stanici nového chovatele.


Chovní jedinci

15. Chovní jedinci jsou pouze ti, kteří úspěšně splní podmínky bonitace SKK Onceiro a/nebo CAFIB, jejímiž povinnými součástmi jsou posouzení fenotypu a Test temperamentu a nervového systému. Tuto bonitaci klub pořádá pravidelně na svých akcích a to minimálně jednou ročně. Na žádost člena klubu – chovatele může být bonitace provedena individuálně na náklady žadatele. Posouzení jedinců musí být důkladné, provádí ho komise jmenovaná klubem "Onceiro", jejímiž členy musí být 1 člen výboru, hlavní poradce chovu a další posuzovatel, psi jsou foceni do kartotéky, do jejich karty jsou zakresleny bílé znaky.


16. Zařazení do chovu provádí a do průkazu původu zaznamenává Speciální kynologický klub "Onçeiro". Zápis do rejstříku chovných jedinců CAFIB zprostředkuje SKK Onceiro.


17. Pro použití v chovu se zásadně vyžaduje:


a. čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným jednou z výše uvedených organizací ( viz. bod 3 )

b. dodržení věkové hranice, tj. minimální věk psa i fen je 24 měsíců. Věková hranice posledního krytí musí být u fen v den dosažení stáří 8 let, u psa neomezeně. Individuální výjimku může povolit výbor Speciálního kynologického klubu Onçeiro s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu feny a předpokládanému přínosu pro chov.

c. úspěšně složená bonitace, doložená předložením "Certifikátu o splnění podmínek bonitace fenotypu a temperamentu jedince" vydaný SKK Onceiro a/nebo CAFIB.

d. v případě zahraničních krytí krycí pes musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu v dané zemi, standardu CAFIB a musí dát souhlas hlavní poradce chovu.Bonitace - posouzení fenotypu

a test temperamentu a nervového systému

18. Praktické provedení této bonitace se řídí Řádem ochrany zvířat při kynologických akcích pořádaných Speciálním kynologickým klubem Onceiro, schváleným ÚKOZ 2.5.2006. Této bonitace se může zúčastnit každý jedinec plemene brazilský fila, který dovršil 12 měsíců. Jedinci, kteří splní podmínky bonitace, obdrží Certificát o splnění podmínek bonitace fenotypu, temperamentu jedince a nervového systému. Pokud jedinec v této bonitaci neuspěje,tento certifikát neobdrží a nemůže být použit k chovu.

Může se pokusit složit bonitaci ještě jednou, po uplynutí doby nejméně 6 měsíců. Pokud jedinec neobstojí ani pak, je definitivně vyřazen z chovu.
Certifikát

o způsobilosti k reprodukci

19. Vystavení tohoto certifikátu bude záviset na vyhodnocení potomků hodnoceného psa nebo feny, na jehož základě se rozhodne zda jedinec dostane Certifikát nebo bude vyřazen z chovu. Podmínkou pro získání tohoto certifikátu je schválení jedince v testu dědičnosti, což představuje:


1. psi - 4 přímé potomky starší 18ti měsíců min. od 2 různých fen

2. feny - 2 přímé potomky starší 18ti měsíců s min. 2 psy


* Všichni jedinci musí mít jako minimum schváleno 80% svých potomků - tzn. potomci musí získat Certifikát v analýze fenotypu, temperamentu a nervovém systému.

 


Chov

20. Posláním chovu brazilský fila je cílevědomá plemenitba, směřující ke zlepšení kvality plemene jak ve fenotypu, tak v povahových vlastnostech a s důrazem na zachování pracovních schopností chovných jedinců.


21. Je zakázáno použít v chovu jedince, nesoucí závažné vrozené vady a jedince nechovné. Každý jedinec musí podstoupit vyšetření DKK. Do chovu jsou připuštěni pouze jedinci s výsledným vyšetřením 0/0, 1/1, 2/2 nebo jejich kombinace, avšak ne horším než DKK 2/2. Posudek musí být vyhotoven pouze veterinárním lékařem, který je k tomuto úkonu zmocněn hlavní veterinární komorou ČR.


22. Chov plemene musí být v souladu s posláním klubu, má ráz zájmové činnosti a musí mít na zřeteli též péči o všestranné dobré životní podmínky pro všechny jedince plemene brazilský fila bez ohledu na jejich chovnou hodnotu.


Organizace chovu

23. Za organizaci chovu brazilský fila je odpovědný Speciální kynologický klub "Onçeiro" prostřednictvím výboru a jeho odborných orgánů.


24. Chov brazilského fily je evidovaným doporučeným chovem, ve kterém je spojení chovných jedinců věcí majitele krycího psa a chovatele - majitele chovné feny, včetně sjednané odměny za krytí ve smyslu obecně právních předpisů, kteří by měli přihlédnout k doporučení poradce chovu. Pokud majitel chovné feny nevyužije ke krytí klubem doporučovaných krycích psů, vrh bude registrován jako nedoporučené krytí, přičemž chovatel si musí být vědom možnosti rizika neuchovnění nekvalitních jedinců z tohoto vrhu v případě nesplnění požadovaných podmínek dle bodu 18) tohoto chovatelského řádu.


25. Za řízení chovu plemene odpovídají poradci chovu. Poradci chovu jsou pomocným, odborným a výkonným orgánem klubu. V jeho čele stojí hlavní poradce chovu, který:


a. odpovídá výboru za činnost všech poradců chovu

b. podporuje odbornou přípravu posuzovatelů klubového plemene a oblastních poradců chovu a nových adeptů na výkon těchto funkcí

c. může působit jako oblastní poradce chovu pro určený územní celek

d. koncepčně navrhuje a svou odborností podporuje základní cíle chovu klubu


26. Oblastní poradci chovu zejména:

a. sledují úroveň a stav chovných jedinců, péči chovatelů a odchovy štěňat

b. schvalují v souladu s ustanovením tohoto řádu krytí, vydávají krycí listy, žádanky o tetovací čísla a přihlášky k zápisu štěňat

c. vedou plemennou dokumentaci v rámci své působnosti, spolupracují s vykonavatelem plemenné knihy klubu, potvrzují tiskopisy a žádosti na úkony prováděné plemennou knihou

d. provádí kontroly vrhů v určené oblasti, nebo po dohodě s chovatelem i na jiném území, přičemž posuzují jejich kvalitu, vyrovnanost, registruje odchylky od standardu, výskyt dědičných vad, hodnotí ustájení a výživu štěňat, zdravotní stav a výživu feny, odpovídají za zdokumentování tetovacích čísel, případně čipů. Poradce chovu v případech vlastních odchovů štěňat, nebo odchovů na psech v držení nebo vlastnictví blízkých příbuzných nesmí působit v roli poradce chovu ve vztahu k těmto odchovům. V těchto případech má práva a povinnosti chovatele. Roli poradce chovu může nahradit určený člen výboru klubu.


27. Doporučený chov

Je základní formou čistokrevného chovu. Využívají se v něm zvířata, která splňují chovatelské podmínky klubu. Chovatel si navrhuje krycí psy sám nebo může o navržení požádat poradce chovu. Poradce smí zamítnout návrh chovatele jen za předpokladu, že spojení jím navržené ohrožuje základní chovatelský cíl klubu.


28. Registrovaný chov je chov, při kterém je použito jedinců uvedených v registru klubu.


Registrovaný jedinec:

* odpovídá standardu plemene CAFIB, ale nemá průkaz o původu.

* Splnil všechny podmínky bonitace při SKK Onceiro


V případě, že klub má o jedince bez průkazu původu zájem, provádí jeho zápis do rejstříku registrovaných jedinců. Štěňata z takového spojení obdrží prozatimní průkaz původu a budou ve věku 12. měsíců podrobena analýze fenotypu, temperamentu a nervového systému.


Podmínkou pro zapsání do registru je, že předmětný jedinec musí být úspěšně zbonitován dle bonitačního řádu klubu. Průkazy původu jedinců zapsaných do registru budou nezaměnitelně označeny nápisem: REGISTR SKK ONCEIRO.


Chovatelské stanice

29. Ve prospěch každého chovatele může být chráněn jen jeden název chovatelské stanice pro plemeno brazilský fila.


30. Nositelem chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze právně způsobilá, fyzická osoba.


31. Má-li chovatelská stanice přejít z vlastnictví jedné osoby do vlastnictví jiné osoby, dosavadní i nový vlastník požádají HPK o změnu.Krytí

32. Ke krytí ve smyslu tohoto chovatelského řádu smí dojít jen na základě platného krycího listu mezi chovnými jedinci stejného plemene, kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici a splňují všechny podmínky stanovené klubem. Minimální věk psa, feny je 24 měsíců. Horní hranice pro feny je dovršení 8 roků, pro psy není stanovena. Výjimku z těchto pravidel může ve zdůvodněných případech povolit výbor klubu. Žadatel o výjimku hradí veškerá vydání s tímto spojená.


33. Chovná fena může mít štěňata pouze každé druhé hárání, tzn. každých 12 měsíců, výjimky z tohoto pravidla může výjimečně povolit výbor klubu.


34. Na základě posouzení chovných jedinců z hlediska fenotypu a povahy jsou doporučena spojení.


35. Krytí jedné feny dvěma nebo více psy během jednoho hárání je nepřípustné.


36. Další fenu smí použitý krycí pes krýt nejdříve po uplynutí 24 hodin od předchozího krytí.


37. Pokud bylo použito inseminace, veterinární lékař, který úkon prováděl, potvrdí toto do krycího listu.
Hlášení krytí, hlášení vrhu

přihláška k zápisu štěňat

38. Hlášení zahraničního krytí je povinen provést chovatel.


39. Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit novému majiteli všechny případné nesplněné závazky a nahlásit jméno a adresu nabyvatele psa hlavnímu poradci chovu. Toto platí i při změně adresy majitele krycího psa.


40. Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel (chovatel) povinen oznámit majiteli krycího psa, po kterém zabřezla, jméno a adresu jejího nabyvatele.


41. Chovatel, který hodlá svoji fenu krýt, si vyžádá od poradce chovu s předstihem nejméně osm týdnů před očekávaným háráním feny tiskopisy "Krycí list" + "Hlášení vrhu", které obdrží na dobírku. Krycí list vystavuje poradce chovu v originále a dvou kopiích, z nichž jedna zůstává trvale v jeho bloku jako evidenční. Krycí list se vyplňuje i v případě, kdy pes i fena patří stejnému majiteli.


a. Hlášení krytí


Chovatel musí zamýšlené krytí ohlásit klubu předem, předložit Certifikát o složení analýzy fenotypu, temperamentu a nervového systému. Po uskutečněném krytí vyplní majitel krycího psa a chovatel společně a úplně příslušné údaje tiskopisu "Krycí list" a podepíší jeho originál i kopii na znamení svědectví o uskutečněném krytí. "Krycí list" je základním dokladem o schváleném a uskutečněném krytí a tvoří společně s přihláškou k zápisu štěňat základní dokumentaci pro všechny druhy chovu. Krycí list obsahuje základní údaje o chovných partnerech, adresy a podpisy jejich majitelů a data krytí. Majitel chovné feny je povinen vyplněný tiskopis do 3 dnů po krytí zaslat v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu.


b. Hlášení vrhu


Chovatel je povinen zaslat do 7 dnů po narození štěňat (rozhodné je datum narození posledního štěněte) druhý krycí list a řádně vyplněný tiskopis "Hlášení vrhu" - v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu a požádá o zápis štěňat a kontrolu vrhu. Je též povinen prokazatelným způsobem uvědomit o vrhu a počtu štěňat majitele krycího psa. Chovatel je povinen vést knihu odchovů a na požádání ji předložit kontrolním orgánům Speciálního kynologického klubu "Onçeiro".


c. Přihláška k zápisu štěňat


1. Podkladem pro zápis domácích odchovů do plemenné knihy SKK Onceiro a CAFIB je přihláška k zápisu štěňat.

2. Kontrolu vrhu provádí poradce chovu s jedním členem výboru na náklady majitele/chovatele vrhu.

3. V případě zahraničního krytí je chovatel povinen doložit k zápisu štěňat ověřenou fotokopii průkazu původu psa se záznamem o způsobilosti k chovu.

4. Vrh se musí přihlásit k zápisu celý a najednou, dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné.

5. Jména štěňat musí být volena tak, aby jednotlivá jména byla od sebe zřetelně odlišena a nemohlo dojít k jejich případné záměně.

6. Každé uvedení vědomě nepravdivých údajů v zápisovém řízení nebo zamlčení skutečnosti důležitých pro zápisové řízení je hrubým přestupkem a má za následek zrušení příslušných zápisů do plemenné knihy.


d. Průkaz původu


1. Průkaz původu psa vystavuje osoba k tomuto úkonu zmocněná členskou základnou SKK Onceiro na základě "Přihlášky k zápisu štěňat". Je to listina stvrzující původ a osvědčující jeho čistokrevnost.

2. Průkaz původu musí být podepsán chovatelem, který svým podpisem stvrzuje příslušnost průkazu ke psu. Při převodu vlastnictví psa je nabyvatel povinen převzatý PP od chovatele vlastoručně podepsat.

3. Jakékoliv zápisy, doplňky a změny evidenčního rázu může v PP psa provádět pouze plemenná kniha z moci úřední nebo na písemnou žádost majitele, s výjimkou zápisu změn v osobě majitele (změna jména, bydliště apod.) Tyto změny si v příslušné rubrice provádí majitel sám.

4. Padělání PP psa jakož i svévolné provádění změn, škrtání, mazání a doplňování údajů a záznamů se kárně resp. trestně stíhá. PP se v takovém případě stává neplatným. Stejným způsobem bude stíháno jakékoliv zneužití PP psa uhynulého nebo zběhlého.

5. Poškozený PP psa lze nahradit novým. Původní se vrací plemenné knize, kde je protokolárně znehodnocen. Ztráta PP se musí neprodleně hlásit hlavnímu poradci chovu a plemenné knize. Ta zařídí prostřednictvím odborného tisku zveřejnění ztráty. Nebudou-li do jednoho měsíce od zveřejnění podány námitky, vystaví plemenná kniha duplikát.Tento se vystavuje na základě písemné žádosti majitele.Vrh

42. Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti, porodu i kojení a rovněž i o celý vrh až do doby prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich správný vývin. Pokud dojde ze závažných důvodů k přemístění feny a štěňat, musí chovatel tuto skutečnost nahlásit hlavnímu poradci chovu.


43. Fena může v jednom vrhu kojit a vychovávat tolik štěňat, aby to neohrozilo její zdraví nebo zdraví a správný vývoj štěňat. Veterinární lékař utratí zrůdná či atypická štěňata, ale i ta musí být zaznamenána včetně důvodu utracení v tiskopisu "Hlášení vrhu". Musí být potvrzeno veterinárním lékařem.


44. Jestliže fena - matka není po porodu k dispozici v důsledku úhynu, nemoci, nebo by byl vážně ohrožen její zdravotní stav, je povolen odchov pod kojnou fenou nebo umělý odchov. Tuto skutečnost je chovatel povinen nahlásit hlavnímu poradci chovu a oblastnímu poradci chovu.


45. Nepřípustný je každý pokus ovlivňovat růst a vývoj štěňat nějakým opatřením, například hormonálními prostředky pro podporu růstu či naopak podvýživou.


46. Předčasné ukončení kojení je přípustné jen tehdy, nařídí-li to veterinární lékař v zájmu zdraví kojící feny.


47. Nezabřeznutí feny je chovatel povinen oznámit hlavnímu poradci chovu a majiteli krycího psa nejpozději do 70 dní po uskutečněném krytí.


48. Odebrání štěňat od matky a jejich předání nabyvatelům se povoluje ve věku 60 dní, kdy je provedena kontrola vrhu a chovné feny s popisem somatických charakteristik a detaily zbarvení každého štěněte. Štěně může být předáno výhradně s platným očkovacím průkazem, potvrzujícím jeho očkování proti psince a parvoviroze. Při prodeji nesmí štěňata jevit známky onemocnění. Chovatel je povinen majiteli krycího psa umožnit shlédnutí celého vrhu před datem odběru.


49. Speciální kynologický klub "Onçeiro" je povinen prostřednictvím svých orgánů provést kontrolu vrhu a chovatelského zařízení. Zjištěné závady je povinen chovatel odstranit, jinak se vystavuje nebezpečí kárného řízení. Nezastihne-li kontrolní orgán fenu a všechna hlášená štěňata v péči chovatele nebo na ohlášeném místě, či neumožní-li chovatel orgánům řádnou kontrolu vrhu nebo chovatelského zařízení, považuje se to za porušení chovatelského řádu. Kontrola vrhu se provádí na náklady chovatele. Kontrolní orgán má nárok na úhradu cestovních výloh dle příslušných předpisů. Speciální kynologický klub "Onçeiro" je oprávněn provádět i kontroly následné.

Do věku pěti týdnů zašle chovatel doporučeně na adresu plemenné knihy klubu přihlášku štěňat (originál krycího listu s vyplněnou zadní stranou - přihláškou štěňat, nejdříve psy, potom feny, v abecedním pořadí). Chovatel hradí cenu, stanovenou za zápis štěněte, za všechna štěňata uvedená na příhlášce vrhu. Vrh musí být hlášen najednou a celý, dodatečné hlášení je nepřípustné. Přihláška štěňat obsahuje všechna zapisovaná štěňata. Pokud došlo k úhynu štěněte před kontrolou vrhu, uvede se úhyn do zprávy o kontrole vrhu.


50. Kontrola vrhu bude prováděna poradcem chovu a jedním členem výboru, musí proběhnout před 60. dnem od narození štěňat. Kontrola musí u každého štěněte potvrdit typičnost a popsat zbarvení srsti. Pokud jsou u některého ze štěňat shledány známky křížení, nebude celému vrhu vystaven rodokmen SKK Onceiro. Pokud některé štěně vykazuje vrozenou diskvalifikační vadu, která neukazuje na křížení s jiným plemenem, bude tato skutečnost výslovně zaznamenána v evidenci klubu a chovatel na ni musí upozornit nového majitele štěněte, toto štěně rodokmen nedostane, avšak sourozenci z vrhu ano.


51. Poradce chovu provede kontrolu vrhu a přiveze tiskopis "Zápis o kontrole vrhu". Úplně a řádně vyplněný tiskopis "Zápis o kontrole vrhu" se vrací poradci chovu a slouží jako podklad pro práci Plemenné knihy a k vystavení průkazu původu štěňat. Přiložen musí být útržek poštovní poukázky (nebo jeho fotokopie), dokládající, že chovatel zaplatil násobek částky určené Speciálním kynologickým klubem "Onçeiro" za evidenci štěňat. Výši poplatku za jednotlivé štěně určuje Speciální kynologický klub "Onçeiro". Bez uhrazení tohoto poplatku nelze štěňatům vystavit průkazy původu.


52. Chovatel hradí průkazy původu štěňat a předává je bezplatně novým nabyvatelům štěňat.


53. Každý chovatel je povinen vést "knihu odchovů" pro každou chovnou fenu a předložit ji na požádání kontrolním orgánům chovatelského klubu. Majitelé psů musí vést evidenci krytí svých psů. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu musí být předány s PP novému majiteli.Prodej štěňat

54. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel (štěňata před předáním novému majiteli musí být označena jednotným schváleným způsobem). Komisionelní prodej je přísně zakázán. Cena štěněte je věcí dohody mezi chovatelem a novým majitelem - nabyvatelem štěněte a doporučuje se o ní vyhotovit písemnou smlouvu. Chovatel je povinen poučit nabyvatele svých štěňat o existenci Speciálního kynologického klubu "Onçeiro", o jeho cílech a klubových normách. Je též povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé skutečnosti o zdravotním stavu štěňat a poukázat na případné nedostatky, které snižují hodnotu štěňat.


55. Chovatel je povinen nahlásit pověřenému členovi výboru - poradci chovu Speciálního kynologického klubu "Onçeiro" adresy nabyvatelů štěňat, a to formou doporučeného dopisu. Další chovatelská činnost je vázána na splnění tohoto ustanovení. Speciální kynologický klub "Onçeiro" je oprávněn tyto údaje prověřit. Chovatel je povinen nabyvatele štěněte na tuto skutečnost upozornit, nejlépe zakotvením do písemné "Smlouvy o předání štěněte". Zjistí-li kontrolní orgán Speciálního kynologického klubu "Onçeiro", že údaje o umístění štěňat neodpovídají skutečnosti, nastane důvod k zahájení kárného řízení. Nezaplacení poplatku za krytí majiteli krycího psa do 12 týdnů věku štěňat se pokládá za porušení klubových norem, vedoucí k pozastavení chovatelské činnosti chovatele.


Dovoz

56. Pokud má být importovaný jedinec plemene brazilský fila zapsán do Plemenné knihy za účelem chovného využití, musí splnit platné chovatelské podmínky tohoto řádu.


Vývoz

57. Chovatel je povinen nahlásit vývoz štěněte do zahraničí:

a) hlavnímu poradci chovu Speciálního kynologického klubu "Onçeiro"

b) Plemenné knize Speciálního kynologického klubu "Onçeiro" včetně přesné adresy nabyvatele za účelem vystavení exportního průkazu původu.Vyjímky

58. o případnou výjimku z podmínek tohoto Chovatelského řádu žádá písemně majitel chovného jedince výbor SKK Onceiro, který rozhodne po konzultaci s poradcem chovu.

 

ZPĚT NA ZAČÁTEK